Thông báo kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2019

Tải tại đây:1. Biên bản ĐHCĐ năm 20192. Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019

Xem thêm

Thông báo danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Tải tại đây: Thông báo danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Xem thêm

Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019

Tải tại đây: 1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 20192. Chương trình đại hội 3. Xác nhận tham dự ĐHCĐ 4. Báo cáo của Ban Lãnh Đạo Công ty 5. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty 6. Tờ trình ĐHCĐ7. Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT8. Đơn đề cử thành viên HĐQT9. Đơn ứng cử thành viên HĐQT10. Mẫu sơ yếu lý lịch11. Mẫu kê khai người có liên quan

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2018

Tải tại đây: Báo cáo thường niên năm 2018

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2019

Tải tại đây: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2019

Xem thêm

Công bố các quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế tại Doanh nghiệp

Tải tại đây:1. CV giải trình quyết định xử phạt về thuế2. QĐ xử lý vi phạm về thuế năm 20173. QĐ xử phạt hành chính về thuế năm 20184. CV yêu cầu Công bố thông tin và giải trình của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc Ông Nguyễn Chí Việt thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

Tải tại đây: Nghị quyết HĐQT về việc Ông Nguyễn Chí Việt thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty

Tải tại đây: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc Ông Nguyễn Hồng Sơn thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

Tải tại đây: Nghị quyết HĐQT về việc Ông Nguyễn Hồng Sơn thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

Xem thêm

Công bố Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Tải tại đây:Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920