Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018

Tải tại đây:1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 20182. Xác nhận tham dự ĐHCĐ 3. Báo cáo của Ban Lãnh Đạo Công ty 4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty 5. Tờ trình số 01: v/v sửa đổi Điều lệ6. Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ7. Tờ trình số 02: v/v Quy chế quản trị nội bộ của công ty8.Quy chế quản trị công ty9. Tờ trình số 03: v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD10. Tờ trình số 04: v/v kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thành viên HĐQT

Tải tại đây:Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thành viên HĐQT công ty

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2018

Tải tại đây:1. Công văn chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ2. NQ HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2018

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn làm Phó Tổng giám đốc

Tải tại đây: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn làm Phó Tổng giám đốc

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc Ông Trần Văn Long thôi giữ chức vụ UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Tải tại đây: Nghị quyết HĐQT về việc Ông Trần Văn Long thôi giữ chức vụ UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Xem thêm

Thông báo góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Các Giải Pháp Nội Thất

Tải tại đây:1. Thông báo góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Các Giải Pháp Nội Thất2. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ

Tải tại đây:- Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ

Xem thêm

Thông báo thay đổi mẫu dấu

Tải tại đây:1. Thông báo thay đổi mẫu dấu2. Thông báo chấp thuận của phòng ĐKKD

Xem thêm

Báo cáo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tải tại đây:1. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 20172. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Xem thêm

Trang: 12345678910111213141516171819