Thông báo về việc thay đổi nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tải tại đây:Thông báo về việc thay đổi nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021- Thông báo đề cử. ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025- Tờ trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920