Thông báo về việc thay đổi nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tải tại đây:Thông báo về việc thay đổi nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021- Thông báo đề cử. ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025- Tờ trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Xem thêm

Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tải tại đây:1. Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 20212. Chương trình đại hội3. Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự4. Báo cáo tình hình thực hiện công tác QLĐH năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 20215. Báo cáo Ban kiểm soát6. Tờ trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ7. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bán cổ phiếu quỹ và tăng vốn điều lệ Công ty8. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ phê duyệt phương án xử lý khoản đầu tư cho vay sang Lào9. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS10. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT11. Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS12. Mẫu sơ yếu lý lịch13. Mẫu kê khai người có liên quan

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920