Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tải tại đây:1. Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 20212. Chương trình đại hội3. Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự4. Báo cáo tình hình thực hiện công tác QLĐH năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 20215. Báo cáo Ban kiểm soát6. Tờ trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ7. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bán cổ phiếu quỹ và tăng vốn điều lệ Công ty8. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ phê duyệt phương án xử lý khoản đầu tư cho vay sang Lào9. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS10. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT11. Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS12. Mẫu sơ yếu lý lịch13. Mẫu kê khai người có liên quan

Xem thêm

Công bố Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần (thay đổi lần thứ 18)

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 18)

Xem thêm

Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự cấp cao Công ty.

Tải tại đây:- Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT.- Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng BKS.

Xem thêm

Thông báo kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2020

Tải tại đây:1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20202. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920