Công bố Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần (thay đổi lần thứ 18)

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 18)

Xem thêm

Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự cấp cao Công ty.

Tải tại đây:- Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT.- Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng BKS.

Xem thêm

Thông báo kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2020

Tải tại đây:1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20202. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 và tài liệu.

Tải tại đây:1.Thông báo tổ chức ĐHCĐ. 2. Chương trình ĐHCĐ.3. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.4. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.5. Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2019 tại ĐHĐCĐ năm 2020.6. Tờ trình.7. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS.8. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.9. Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS.10. Sơ yếu lý lịch.11. Bảng kê khai người có liên quan với ứng cử viên.

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920