Thông báo đề cử/ứng cử

Tải tại đây:1. Thông báo đề cử/ứng cử2. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT3. Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS4. Mẫu sơ yếu lý lịch5. Bảng kê khai người có liên quan

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 và tài liệu.

Tải tại đây:1. Chương trình ĐHCĐ.2. Xác nhận tham dự.3. Báo cáo Ban Lãnh Đạo.4. Báo cáo Ban Kiểm Soát.5. Tờ trình xin ý kiến CĐ

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 và tài liệu.

Tải tại đây:1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ.2. Chương trình ĐHCĐ.3. Xác nhận tham dự.4. Báo cáo Ban Lãnh Đạo.5. Báo cáo Ban Kiểm Soát.6. Tờ trình xin ý kiến CĐ

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 và tài liệu.

Tải tại đây:1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ.2. Chương trình ĐHCĐ.3. Xác nhận tham dự.4. Báo cáo Ban Lãnh Đạo.5. Báo cáo Ban Kiểm Soát.6. Tờ trình xin ý kiến CĐ

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 và tài liệu.

Tải tại đây:1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ.2. Chương trình ĐHCĐ.3. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.4. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD và kế hoạch SXKD năm 2020.5. Báo cáo Ban Kiểm Soát.6. Tờ trình các nội dung xin ý kiến.

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 và tài liệu.

Tải tại đây:1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ.2. Chương trình ĐHCĐ.3. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.4. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD và kế hoạch SXKD năm 2020.5. Báo cáo Ban Kiểm Soát.6. Tờ trình các nội dung xin ý kiến.

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920