28-4-2021 Điều lệ sửa đổi và Quy chế Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Tải tại đây:1. Điều lệ Công ty 2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Xem thêm

28/04/2021 Điều lệ sửa đổi và Quy chế Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Tải tại đây:1. Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam.2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Xem thêm

Thông báo kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2020

Tải tại đây:1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20202. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem thêm

Thông báo đề cử/ứng cử

Tải tại đây:1. Thông báo đề cử/ứng cử2. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT3. Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS4. Mẫu sơ yếu lý lịch5. Bảng kê khai người có liên quan

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 và tài liệu.

Tải tại đây:1. Chương trình ĐHCĐ.2. Xác nhận tham dự.3. Báo cáo Ban Lãnh Đạo.4. Báo cáo Ban Kiểm Soát.5. Tờ trình xin ý kiến CĐ

Xem thêm

Trang: 12345678910111213141516171819