28-4-2021 Điều lệ sửa đổi và Quy chế Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Tải tại đây:1. Điều lệ Công ty 2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Xem thêm

28/04/2021 Điều lệ sửa đổi và Quy chế Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Tải tại đây:1. Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam.2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Xem thêm

Thông báo kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2020

Tải tại đây:1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20202. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920