Nghị quyết HĐQT về việc Ông Trần Văn Long thôi giữ chức vụ UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Tải tại đây: Nghị quyết HĐQT về việc Ông Trần Văn Long thôi giữ chức vụ UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Xem thêm

Thông báo góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Các Giải Pháp Nội Thất

Tải tại đây:1. Thông báo góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Các Giải Pháp Nội Thất2. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ

Tải tại đây:- Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ

Xem thêm

Thông báo thay đổi mẫu dấu

Tải tại đây:1. Thông báo thay đổi mẫu dấu2. Thông báo chấp thuận của phòng ĐKKD

Xem thêm

Báo cáo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tải tại đây:1. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 20172. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Xem thêm

Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu đính kèm (tải tại đây):1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 2. Báo cáo của Ban Lãnh Đạo Công ty 3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty 4. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ 20175. Xác nhận tham dự ĐHCĐ

Xem thêm

Trang: 12345678910111213141516171819