Điều lệ tổ chức và hoạt động bản sửa đổi, bổ sung tháng 07/2018

Tải tại đây:Điều lệ tổ chức và hoạt động bản sửa đổi, bổ sung tháng 07/2018

Xem thêm

Thông báo kết quả ĐHCĐ 2018

Tải tại đây:1. Biên bản ĐHĐCĐ 20182. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 số 01: v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty3. Phụ lục của Nghị quyết 01: Bảng chi tiết sửa đổi, bổ sung điều lệ4. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 số 02: v/v thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty5. Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty6. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 số 03: v/v thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty7. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 số 048. Báo cáo của BLĐ ĐHCĐ 20189. Báo cáo của Ban kiểm soát ĐHCĐ 201810. Sơ yếu Lý lịch Thành viên HĐQT bổ sung: ông Hà Lê Hương11. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 số 0512. Sơ yếu Lý lịch Thành viên HĐQT bổ sung: ông Hán Công Khanh

Xem thêm

Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018

Tải tại đây:1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 20182. Xác nhận tham dự ĐHCĐ 3. Báo cáo của Ban Lãnh Đạo Công ty 4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty 5. Tờ trình số 01: v/v sửa đổi Điều lệ6. Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ7. Tờ trình số 02: v/v Quy chế quản trị nội bộ của công ty8.Quy chế quản trị công ty9. Tờ trình số 03: v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD10. Tờ trình số 04: v/v kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thành viên HĐQT

Tải tại đây:Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thành viên HĐQT công ty

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2018

Tải tại đây:1. Công văn chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ2. NQ HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2018

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn làm Phó Tổng giám đốc

Tải tại đây: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn làm Phó Tổng giám đốc

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc Ông Trần Văn Long thôi giữ chức vụ UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Tải tại đây: Nghị quyết HĐQT về việc Ông Trần Văn Long thôi giữ chức vụ UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Xem thêm

Thông báo góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Các Giải Pháp Nội Thất

Tải tại đây:1. Thông báo góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Các Giải Pháp Nội Thất2. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ

Tải tại đây:- Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ

Xem thêm

Thông báo thay đổi mẫu dấu

Tải tại đây:1. Thông báo thay đổi mẫu dấu2. Thông báo chấp thuận của phòng ĐKKD

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920