28-4-2021 Điều lệ sửa đổi và Quy chế Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Tải tại đây:1. Điều lệ Công ty 2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Xem thêm

Thông báo về việc thay đổi nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tải tại đây:Thông báo về việc thay đổi nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021- Thông báo đề cử. ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025- Tờ trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Xem thêm

Trang: 12345678910111213141516171819