Báo cáo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tải tại đây:1. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 20172. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Xem thêm

Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu đính kèm (tải tại đây):1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 2. Báo cáo của Ban Lãnh Đạo Công ty 3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty 4. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ 20175. Xác nhận tham dự ĐHCĐ

Xem thêm

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Tải tại đây:1. Biên bản họp ĐHĐCĐ 20162. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

Xem thêm

Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

                                                             THÔNG BÁO                    TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỀN NĂM 2016                           Kính gửi:     Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016: 1. Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ Sáu ngày 22 tháng 04 năm 2016. Trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ của công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2 và lần thứ 3 (nếu có) Thời gian tổ chức họp lần thứ 2 (nếu có): 8 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2016 2. Địa điểm: Tầng 12 Tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội 3. Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch SXKD năm 2016; Và một số vấn đề khác. 4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu PHH theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2016, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. 5. Cổ đông khi tham dự Đại hội: vui lòng mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự). 6. Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 20/04/2016 bằng đường bưu điện/fax/email theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam – Số 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội – ĐT: 04.3554.0845 - Fax: 04.3554.0847 - Email: banthuky@honghavietnam.vn 7. Tài liệu của Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội; Hoặc truy cập vào website của Công ty: http://www.honghavietnam.vn                    8. Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời họp. Trân trọng thông báo và kính mời!                                                                                           Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016 Nơi nhận:  - Như trên; - SGD/UBCKNN - Lưu BTK     Tài liệu đính kèm (tải tại đây):1. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐH2. Báo cáo của BLĐ Công ty3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty4. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ 2016                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                             LÊ HOÀNG ANH                                                  (đã ký)

Xem thêm

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty

Đính kèm: Giấy phép ĐKKD thay đổi lần thứ 14 của Công ty 

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920