Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022

Tải tại đây:1. Biên bẩn ĐHĐCĐ thường niên năm 20222. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Xem thêm

Thông báo tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1. Thông báo tổ chức 2. Chương trình Đại hội3. Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoach SXKD năm 20225. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2021 và kế hoạch định hướng năm 20226. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 tại ĐHĐCĐ năm 20227. Tờ trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ 8. Tờ trình thông qua việc không thực hiện góp vốn theo phương án phát hành tăng vốn Điều lệ của CTCP Tứ Hiệp HHDK9. Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 10. Đơn ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát.11. Sơ yếu lý lịch12. Bảng kê khai người có liên quan với ứng cử viên13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920