Thông báo tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 và tài liệu.

Tải tại đây:1.Thông báo tổ chức ĐHCĐ. 2. Chương trình ĐHCĐ.3. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.4. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.5. Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2019 tại ĐHĐCĐ năm 2020.6. Tờ trình.7. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS.8. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.9. Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS.10. Sơ yếu lý lịch.11. Bảng kê khai người có liên quan với ứng cử viên.

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Tải tại đây:- Biên bản kiểm phiếu;- Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;- Điều lệ sửa đổi ngày 28/10/2019.

Xem thêm

Tài liệu ĐHCĐ bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Tải tại đây:- Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản- Tờ trình của HĐQT- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm

Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ bất thường

Tải tại đây: Thông báo về Ngày DKCC chốt danh sách cổ đông

Xem thêm

Công bố Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 15)

Tải tại đây: Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 15)

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty

Tải tại đây:1. Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT2. Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty3. Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Hoàng Quốc Huy làm Phó Tổng giám đốc4. Nghị quyết HĐQT về việc Ông Phạm Vinh Hiển thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920