Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Tải tại đây:- Biên bản kiểm phiếu;- Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;- Điều lệ sửa đổi ngày 28/10/2019.

Xem thêm

Tài liệu ĐHCĐ bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Tải tại đây:- Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản- Tờ trình của HĐQT- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm

Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ bất thường

Tải tại đây: Thông báo về Ngày DKCC chốt danh sách cổ đông

Xem thêm

Công bố Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 15)

Tải tại đây: Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 15)

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty

Tải tại đây:1. Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT2. Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty3. Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Hoàng Quốc Huy làm Phó Tổng giám đốc4. Nghị quyết HĐQT về việc Ông Phạm Vinh Hiển thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

Xem thêm

Thông báo kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2019

Tải tại đây:1. Biên bản ĐHCĐ năm 20192. Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920