Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp mới

 Đính kèm (tải tại đây):1. Bảng chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung2. Điều lệ mới của Công ty

Xem thêm

Thông báo kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2015

Tải tại đây:1. Báo cáo kết quả Đại hội2. Báo cáo của BLĐ Cty3. Báo cáo của BKS Cty4. BB kiểm phiếu bầu cử5. Tờ trình kế hoạch SXKD 20156. Biên bản Đại hội7. Nghị quyết Đại hội

Xem thêm

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 (lần 2)

 Tải tài liệu ĐHCĐ 2015 tại đây: 1. Chương trình ĐH 2. Quy chế tổ chức ĐH 3. Báo cáo của BLĐ Cty 4. Báo cáo của BKS Cty 5. Tờ trình xin ý kiến CĐ 6. Quy chế bầu cử tại ĐH

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920