Văn bản Xây dựng

Tìm kiếm
Năm phát hành
Loại văn bản
Cơ quan phát hành
Hủy bộ lọc
  • Thông Tư Số 11/ 2005/TT - BXD

    ...định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng cụng trình xây dựng;- Căn cứ ...

Trang: 123