Văn bản Xây dựng

Tìm kiếm
Năm phát hành
Loại văn bản
Cơ quan phát hành
Hủy bộ lọc
 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2008/NĐ-CP

  ...26 tháng 11 năm 2003;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng...

 • THÔNG TƯ SỐ 13/2006/TT-BTM

  ...NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG...

 • THÔNG TƯ SỐ 63/2007/TT-BTC

  ...XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC...

 • Thông tư số 05/2004/TT-BXD

  ...lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng của Bộ Xây dựng được ...

 • Thông Tư Số 08/2003/TT-BXD

  ...30/01/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 ...

 • THÔNG TƯ SỐ 02/2007/TT-BXD

  ...SỐ NỘI DUNG VỀ: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH  SỐ ...

Trang: 123