Thông Tư Số 59/2007/TT-BTC

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001.

Tải về ở đây

Văn bản khác