Nghị định số 101 /2006/NĐ-CP

Chương I

Những quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định: 

1. Việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đăng ký lại, chuyển đổi theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 170 của Luật Doanh nghiệp; đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Đầu tư đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,

Tải về ở đây

Văn bản khác