Thông báo về việc thay đổi nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tải tại đây:

Thông báo về việc thay đổi nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Thông báo đề cử. ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Tờ trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021Tin doanh nghiệp khác