Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018

Tải tại đây:

1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018

2. Xác nhận tham dự ĐHCĐ

3. Báo cáo của Ban Lãnh Đạo Công ty

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

5. Tờ trình số 01: v/v sửa đổi Điều lệ

6. Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ

7. Tờ trình số 02: v/v Quy chế quản trị nội bộ của công ty

8.Quy chế quản trị công ty

9. Tờ trình số 03: v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD

10. Tờ trình số 04: v/v kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018Tin doanh nghiệp khác