Thông báo kết quả ĐHCĐ 2018

Tải tại đây:

1. Biên bản ĐHĐCĐ 2018

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 số 01: v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

3. Phụ lục của Nghị quyết 01: Bảng chi tiết sửa đổi, bổ sung điều lệ

4. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 số 02: v/v thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty

5. Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty

6. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 số 03: v/v thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

7. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 số 04

8. Báo cáo của BLĐ ĐHCĐ 2018

9. Báo cáo của Ban kiểm soát ĐHCĐ 2018

10. Sơ yếu Lý lịch Thành viên HĐQT bổ sung: ông Hà Lê Hương

11. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 số 05

12. Sơ yếu Lý lịch Thành viên HĐQT bổ sung: ông Hán Công KhanhTin doanh nghiệp khác