Quan hệ cổ đôngBáo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt 2/2010

BÁO CÁO KẾT QUẢCHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ĐỢT 2/2010CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ(Theo Giấy chứng nhận chào bán số 548/UBCKNN - GCN ngày 16/04/2010 của Chủ tịch UBCKNN )I.    Cổ phiếu chào bán:1.    Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí2.    Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông3.    Mệnh giá: 10.000 đồng4.    Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:  9.750.000 Cổ phầnTrong đó:Chào bán thông qua đấu giá tại HNX:        9.250.000 cổ phầnChào bán cho CBCNV:                                     500.000 cổ phầnII.    Kết quả chào bán cổ phiếu:Đối tượng mua CPGiá chào bán (đ/cp)Số CP chào bánSố lượng người mua ( người)Tỷ lệ CP chào bánCán bộ công nhân viên12.000500.0001225,12%Nhà đầu tư mua đấu giá tại HNX (*)13.500,99.250.0001721,40%Nhà đầu tư mua thông qua BLPH13.5007.163.8009073,47%Tổng 9.750.000223100%(*) Bao gồm cả CBCNV tham gia đấu giáIII.     Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu1.     Tổng số cổ phiếu đã bán: 9.750.000 (chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn) cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành2.     Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 130.876.800.000 (một trăm ba mươi tỷ tám trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm ngàn) đồng 3.         Tổng chi phí: 3.852.800.500 đồng4.     Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 127.023.999.500 đồng                                                                                                                                                                                                                                                            Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010                                                                                                                               Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí                                                                                                                                              Chủ tịch HĐQT                                                                                                                                              LÊ HOÀNG ANH                                                                                                                                                    (Đã ký)

Xem thêm

Trang: 1234567