Quan hệ cổ đôngThông báo tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tải tại đây:

1. Thông báo tổ chức 

2. Chương trình Đại hội

3. Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự

4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoach SXKD năm 2022

5. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2021 và kế hoạch định hướng năm 2022

6. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 tại ĐHĐCĐ năm 2022

7. Tờ trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ 

8. Tờ trình thông qua việc không thực hiện góp vốn theo phương án phát hành tăng vốn Điều lệ của CTCP Tứ Hiệp HHDK

9. Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 

10. Đơn ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát.

11. Sơ yếu lý lịch

12. Bảng kê khai người có liên quan với ứng cử viên

13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022Các tin khác