Quan hệ cổ đôngThông báo tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thông báo tổ chức

2. Chương trình đại hội 

3. Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự 

4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

5. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2022 và kế hoạch định hướng năm 2023

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 

7. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

8. Tờ trình thông qua các báo cáo, phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

9. Thông báo về việc đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát 

10. Quy chế đề cử/ứng cử/bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

11. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12. Đơn ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát 

13. Sơ yếu lý lịch 

14. Mẫu bảng kê khai người có liên quan với ứng viên Ban kiểm soát 

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

16. Phiếu biểu quyếtCác tin khác