Business Document

Search
Issue year
Document type
Issue office
Reset filter
 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2006/NĐ-CP

  ...nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Đối tượng áp dụng gồm:a) Công ty nhà nước độc lập;...

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2006/NĐ-CP

  ...kinh doanh và hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh.Điều 2. Đối tượng ...

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2007/NĐ-CP

  ...công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là cổ phần hóa)1. Chuyển đổi những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu; huy động vốn của các nhà ...

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2007/NĐ-CP

  ...tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư thành lập, tổng công ty do các công ty tự đầu tư thành lập trong thời gian chưa chuyển đổi sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.2. Chuyển đổi tổng công ...

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2007/NĐ-CP

  ...điều của Luật Doanh nghiệp liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức tại và giải thể doanh nghiệp.Điều 2. Đối tượng áp dụngĐối tượng áp dụng của Nghị định này bao ...

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA

  ...quản lý nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (sau ...