Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Tải tại đây:1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ 20142. Chương trình Đại hội3. Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội4. Báo cáo của BLĐ Cty 5. Báo cáo của BKS Cty 6. Tờ trình năm 2014

Xem thêm

Thông báo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

 Tải file kèm theo tại đây:- Biên bản họp ĐHĐCĐ 2013- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013

Xem thêm

Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Tải tài liệu Đại hội:- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự- Chương trình Đại hội- Báo cáo của BLĐ Công ty- Báo cáo của BKS Công ty- Tờ trình ĐHĐCĐ

Xem thêm

Trang: 123456789